Data Center

ระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัอุบลราชธานี

สอบสวนอุบัติเหตุ

ส่งรายงานสอบสวนอุบัติเหตุจราจรทางท้องถนน

ข้อมูล 3 ฐาน

รายงานข้อมูล 3 ฐาน สาธารณสุข,บริษัทกลางฯ,ตำรวจ

ลงข้อมูลเสียชีวิตภายใน 24 ชม.

ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต

กราฟแสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงกราฟ

Map

กิจกรรม

กิจกรรมต่างๆของงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยและงานสนับสนุนต่างๆในจังหวัดอุบบลราชธานี

บุคลากร

บุคลากรในกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

...

น.พ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

...

นายบดินทร์ บุญขันธ์

ห.น.กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน

...

นายเอกชัย จรูญเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

...

นางฐาณิญา นาจาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

...

นายรณชัย ขอสืบ

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

...

นางสาวอรชร สายสุ้ย

พนักงานพิมพ์

...

นางสาวสุภาวดี พรมอารักษ์

พนักงานพิมพ์

...

นายนพพล สุขไชย

พนักงานพิมพ์

...

นายทรงพล นามวงษา

พนักงานพิมพ์

...

นายอภิศักดิ์ โพธา

พนักงานธุรการ

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุระดับอำเภอ