งานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหน่วยกู้ชีพของจังหวัดอุบลราชธานี และงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยและถึงสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

ประชาสัมพันธ์

อบรมพนักงานกู้ชีพ EMR

อบรมพนักงานกู้ชีพประจำรถกู้ชีพประจำตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้ถูกวิธี

งานธุรการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est. laboru

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนน

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางท้องถนนจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางท้องถนน ซึ่งเป็นข้อมูลผ่านการบูรณกราณ์ 3 ฐาน ฐานสาธารณสุข ฐานตำรวจ ฐานบริษัทกลางฯ

อำเภอ ประชากร ผลงาน ต่อแสนประชากร สถานะ
เมืองอุบลราชธานี 221,923 53 23.88
ม่วงสามสิบ 84,903 15 17.67
เขื่องใน 108,174 17 15.72
ดอนมดแดง 27,302 3 10.99
ตาลสุม 32,917 2 6.08
เหล่าเสือโก้ก 27,713 2 7.22
ตระการพืชผล 122,487 16 13.06
เขมราฐ 80,955 10 12.35
นาตาล 37,706 11 29.17
โพธิ์ไทร 46,492 4 8.60
กุดข้าวปุ้น 41,312 6 14.52
ศรีเมืองใหม่ 70,559 8 11.34
วารินชำราบ 161,949 42 25.93
พิบูลมังสาหาร 132,105 19 14.38
โขงเจียม 37,742 4 10.60
สิรินธร 54,297 17 31.31
สำโรง 54,135 4 7.39
สว่างวีระวงศ์ 31,069 12 38.62
นาเยีย 26,948 2 7.42
เดชอุดม 177,477 32 18.03
ทุ่งศรีอุดม 28,874 3 10.39
น้ำยืน 70,617 12 16.99
น้ำขุ่น 33,079 2 6.05
นาจะหลวย 58,241 6 10.30
บุณฑริก 93,989 13 13.83
รวม 1,862,956 315 16.91

ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำเด็กต่ำกว่า15ปีจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลผ่านการบูรณกราณ์แล้ว

อำเภอ ประชากรเด็กต่ำกว่า15ปี ผลงาน อัตรา/ต่อแสนประชากร สอบสวน
เมืองอุบลราชธานี 42,836 0 0
ม่วงสามสิบ 12,070 0 0
เขื่องใน 16,118 0 0
ดอนมดแดง 5,602 0 0
ตาลสุม 5,507 0 0
เหล่าเสือโก้ก 4,700 1 21.27
ตระการพืชผล 20,017 0 0
เขมราฐ 15,190 1 6.58
นาตาล 7,012 0 0
โพธิ์ไทร 9,174 0 0
กุดข้าวปุ้น 6,609 1 15.08
ศรีเมืองใหม่ 13,170 1 7.59
วารินชำราบ 22,642 2 8.83
พิบูลมังสาหาร 21,906 0 0
โขงเจียม 7,615 0 0
สิรินธร 10,691 0 0
สำโรง 9,379 1 10.66
สว่างวีระวงศ์ 4,750 0 0
นาเยีย 5,004 0 0
เดชอุดม 30,596 2 6.53
ทุ่งศรีอุดม 3,876 0 0
น้ำยืน 13,695 2 14.52
น้ำขุ่น 5,459 0 0
นาจะหลวย 11,118 0 0
บุณฑริก 16,684 2 11.98
รวม 350,592 13 3.70

คลังข้อมูลความรู้

การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
การช่วยพื้นคือชีพ CPR
ป้องกันเด็กจมน้ำ
ขอเชิญชวน

ขอเชิญชวนร่วมบริจาดหมวกกันน็อกให้ได้จำนวน 10,000 ใบ
เพื่อส่งมอบกลุ่มเป้าหมายฯ ภายใต้แนวคิด

"ถนนสายบุญ" ให้ถนนทุกสายในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นถนนสายแห่งสติ ถนนแห่งน้ำใจ
และถนนห่วงใยกันและกัน

แผนที่ตั้งหน่วยกู้ชีพจังหวัดอุบลราชธานี


บุคลากร

นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


นายบดินทร์ บุญขันธ์

หัวหน้ากลุ่มงาน EMS

นายเอกชัย จรูญเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางฐาณิญา นาจาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายรณชัย ขอสืบ

เจ้าพนักงานเวรชกิจฉุกเฉิน

นางสาวอรชร สายสุ้ย

พนักงานพิมพ์

นายนพพล สุขไชย

พนักงานพิมพ์

นางสาวสุภาวดี พรมอารักษ์

พนักงานพิมพ์

นายทรงพล นามวงษา

พนักงานพิมพ์

นายอภิศักดิ์ โพธา

พนักงานธุรการ

Updates & Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est. laboru

NEED CREATIVE WORKERS?